Hornig-album

AZ ALBUM MEGTEKINTÉSE

A veszprémi érsekség könyvtára őrzi Hornig Károly díszalbumát, amelyet püspökké szentelésének negyedszázados jubileuma alkalmából a veszprémi egyházmegye papsága ajándékozott főpásztorának.

Hornig Károly 1840. augusztus 10-én született Budán. Nagyszombatban érettségizett az érseki gimnáziumban, ekkor már az esztergomi főegyházmegye kispapja volt. Teológiai tanulmányait a pesti központi szemináriumban végezte., majd pappá szentelése után a bécsi Augustineumban folytatta. 1869-ben teológiai doktorrá avatták. A pesti egyetem hittudományi karán az újszövetségi szentírástudomány tanára, később a kar dékánja is volt. 1874-ben pápai kamarás címet kapott. Simor János prímás esztergomi kanonokká nevezte ki és irodaigazgatóként számított szolgálataira. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium osztálytanácsosaként dolgozott. 1888. szeptember 8-án veszprémi püspökké szentelték. X. Pius pápa 1912-ben bíborossá nevezte ki. 1917-ben bekövetkezett haláláig látta elfőpásztori feladatait.

Egyházkormányzati feladatai és számos közéleti tisztsége mellett irodalmi tevékenységet is folytatott. Az ország kulturális életnek ismert és nagyrabecsült alakja volt. Jeles könyvgyűjtőként értékes magánkönyvtárat hozott létre, amely a Veszprémi Püspöki Könyvtárba került. A közművelődés előmozdítását is szívén viselte. Kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy az olvasókörök, kölcsönkönyvtárak működése révén szélesebb közönség férhessen hozzá a kulturális értékekhez. Székvárosának könyvtárain kívül számos hazai és külföldi bibliotékát segített könyvadományokkal. A vatikáni új könyvtár, az ún. Biblioteca di Consultazione bőkezű támogatójaként is tisztelhetjük.

Hornig

Hornig Károlyt püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóján többnapos ünnepségsorozattal köszöntötték. A papság ajándékainak átadására 1913. szeptember 8-án rendezett díszebéd előtt került sor. A jubileumi album Veszprémben készült Pósa Endre könyvkötő műhelyében. A kötet aranymetszéssel díszített, gömbölyített lapokból áll. A címoldalon olvasható ajánlás után az Oh nap, egy negyedszázad foglalatja kezdetű himnusszal köszöntik a főpásztort. A kötet oldalait ovális, aranyozott szélű paszpartukba illesztett fényképek alkotják. A fotográfiák a veszprémi egyházmegye áldozópapságát ábrázolják. Megörökítették a püspöki aula papságát, az esperesi kerületekben szolgáló plébánosokat és káplánokat, az egyházmegye nyugalmazott lelkipásztorait, illetve a külföldön tevékenykedő papokat is.

Hornig

A sötétvörös, egészbőr borítású albumot fém veretek ékesítik. Az előzékek selyemborításúak, áthajló sárgaréz zárókapocs fogja össze a könyvtáblákat. Hornig Károly részére az albumon kívül egy remekművű pásztorbotot is készíttettek papjai. E gyönyörű tárgyakat a főpásztor körlevélben is megköszönte. A veszprémi székeskáptalan főpásztorának huszonötéves jubileuma emlékére létrehozta a Báró Hornig Károly ösztöndíj-alap nevet viselő alapítványt. Az alapítvány célkitűzése szerint a huszonötezer koronás törzstőkével rendelkező alap éves kamatait két szegény sorsú, római katolikus ifjúnak a neveltetésére kellett fordítani.