Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár
Veszprémi Érseki Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

(hatályos 2022. március 7-től)

A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokra vonatkozó 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet – figyelembe véve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit – a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár [a továbbiakban: Intézmény] igazgatója a Veszprémi Érseki Könyvtár [továbbiakban Könyvtár] Könyvtárhasználati Szabályzatát [a továbbiakban: Szabályzat] az alábbiak szerint fogalmazza meg:

1. Általános rendelkezések

1.1. A Veszprémi Érseki Könyvtár nyilvános egyházi szakkönyvtár, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár részegysége. Szolgáltatásait bármely 18. életévét betöltött természetes személy igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.
1.2. A könyvtári vagyon (bútorzat, dokumentumok stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát az Intézmény vezetője azonnal felfüggesztheti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőitől a használati jogot az igazgató meghatározott időtartamra vagy véglegesen írásban megvonhatja.
1.3. A könyvtári dokumentumok állapotának bármiféle rongálása tilos. Rongálásnak minősül a dokumentumokba történő bármiféle bejegyzés, beleírás, aláhúzás is.


2. Szolgáltatások

2. A Veszprémi Érseki Könyvtár
    a) állományának kutathatóságát elsősorban helyben használat formájában biztosítja;
    b) állományának e célra rendelt részét kölcsönzi, illetve könyvtárközi kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsátja;
    c) állományának egységeiről a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolatokat készít;
    d) az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára a könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai könyvtárakból eredetiben vagy másolatban megkéri;
    e) tájékoztatást ad a hazai könyvtári szolgáltatásokról;
    f) általános és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján;
    g) számítógép-használatot biztosít a kutatáshoz szükséges helyi és hozzáférhető internetes adatbázisok, a könyvtár által előállított elektronikus dokumentumok használatára;
    h) igény esetén internet-használatot és e-book használatot biztosít a kutatáshoz szükséges információkeresés céljából;
    i) kiadványokat jelentet meg;
    j) kiállításokat, előadásokat, bemutatókat rendez.

3. Könyvtárhasználat

3.1. A Könyvtár tagjai a beiratkozott és regisztrált könyvtárhasználók: a Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek.
3.2. A Könyvtár egyes szolgáltatásainak igénybevételét beiratkozáshoz köti.
3.3. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások:
    a) kijelölt állományrész helyben használata (kutatótermi kézikönyvtár);
    b) tájékoztatás a Könyvtár szolgáltatásairól, valamint a hazai könyvtári szolgáltatásokról;
    c) tájékoztatás a Könyvtár állományáról (cédula- vagy online katalógus alapján). A könyvtár dokumentumai alapján végzett általános tájékoztatás díjmentes. A Könyvtár a használók megrendelése, egyedi megállapodás alapján dokumentumaiból szaktájékoztatást, illetve irodalomkutatást végezhet.
3.4. A Könyvtár a beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások esetében is állományvédelmi és statisztikai célból regisztrálja a használat tényét. A regisztráció a kutatási napló kitöltésével történik, melyben a következő adatokat kell feltüntetni: Kutató neve, lakcíme, kutatás dátuma, kutatott témakör és a használt dokumentumok száma. A kutatónaplót a kutatónak alá kell írnia. A regisztráció ingyenes.
3.4. Beiratkozással a szolgáltatások szélesebb köre vehető igénybe. A Könyvtárba minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár és külföldi kutató személyazonosságát igazolva beiratkozhat. A Könyvtár szolgáltatási szabályainak megsértése automatikusan megszünteti a beiratkozással járó jogokat, illetve a könyvtárhasználat köréből való kizárást von maga után.
3.5. A beiratkozás ingyenes. A beiratkozással a kutató az adott év december 31-ig jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A határidő lejárta után a beiratkozás újabb 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható.
3.6. Beiratkozáskor, regisztrációkor és az adatok megváltoztatásakor az adatokat hitelt érdemlően igazolni kell.
3.7. A beiratkozáshoz szükséges adatok:
    a) név, születési, család és utónév;
    b) anyja születési, család és utóneve;
    c) születési hely és idő;
    d) állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
    e) a személyi igazolvány – külföldieknek az útlevél száma;
    f) munkahely, foglalkozás;
    g) telefonszám;
    h) e-mail cím.
3.8. A használó jogosult adatait megtekinteni, az azokban történt változásokat köteles a Könyvtárral közölni és hitelt érdemlően bizonyítani.
3.9. A Könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
3.10. A kutatási naplót a beiratkozott olvasóknak is minden látogatás alkalmával ki kell tölteniük.
3.11. A beiratkozott olvasók számára biztosított szolgáltatások jelen Szabályzat 2. pontjában olvashatók.

4. Dokumentumok helyben használata

4.1. A könyvtár dokumentumait elsősorban helyben használat formájában bocsájtja a kutatók rendelkezésére. A csak helyben használható dokumentumok körét a Könyvtár határozza meg.
4.2. A muzeális, védett dokumentumok helyben használatát jelen Szabályzat muzeális dokumentumok használatáról szóló fejezete szabályozza.


5. Kölcsönzés

5.1. A kölcsönzés a Könyvtár állományából csak a Veszprémi Főegyházmegye papjai és dolgozói számára lehetséges. Ettől eltérni egyéb beiratkozott könyvtárhasználók esetében csak az Intézmény igazgatójának személyre szóló engedélye alapján lehetséges.
5.2. Kölcsönözni csak az 1950 után megjelent könyveket lehet. Nem kölcsönözhetőek a kézikönyvek (lexikonok, szótárak), folyóiratok, egyéb periodikus dokumentumok (évkönyvek, névtárak, értesítők), kéziratok, valamint minden olyan dokumentum, melynek kölcsönzését az Intézmény igazgatója megtiltotta.
5.3. A kölcsönzésekről a Könyvtár kölcsönzési naplót vezet. A naplóban szereplő adatokat az olvasó kölcsönzéskor aláírásával elfogadja.
5.4. A Könyvtár használatra alkalmas dokumentumot ad át a könyvtárhasználónak. A dokumentumok állapotát visszavételkor a Könyvtár ellenőrzi.
5.5. A kölcsönzési idő 1 hónap. A kölcsönzési idő meghosszabbítására legfeljebb két ízben kerülhet sor a kérés napjától számított újabb 1-1 hónapos időtartamra. Hosszabbítást csak a lejárati időn belül személyesen, telefonon, vagy e-mailben lehet kérni. Ha más kutatónak szüksége van a kölcsönzött dokumentumra, a hosszabbítást a könyvtáros megtagadhatja.
5.6. Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a Könyvtár a tartozás rendezésére levélben szólítja fel. A 57. napon a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A kiszámított késedelmi díjon felül a mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség is a késő könyvtárhasználót terheli.
5.7. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok és eszközök után minden kölcsönzőnek késedelmi díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5.8. Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha az Intézménynek bármilyen címen tartozik.
5.9. Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie. Könyv, folyóirat esetében a kártérítést – ha a mű újra beszerezhető – a beszerzési ára, ha nem, a másolás és a köttetés, a javítás költsége, illetve az ún. gyűjteményi érték, az antikvár becsérték határozza meg. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.
5.10. A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentum előjegyezhető. Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig figyeli a Könyvtár. Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, akkor erről a Könyvtár a könyvtárhasználót – kérésének megfelelően levélben, e-mailben, telefonon – értesíti. Az értesítés díját a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. A dokumentumot az értesítés után a Könyvtár 8 napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül. A Könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki.

 

6. Könyvtárközi kölcsönzés

6.1. A Könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentumellátó Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára. A rendszerben a könyvtárnak „kérő” feladata van.
6.2. Ha a Könyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről – lehetőségeihez képest – tájékoztatást ad. A Könyvtár – a könyvtárhasználó kérésére – a lelőhely ismeretében kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését.
6.3. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg.
6.4. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie.
6.5. A kért dokumentum a beérkezéstől számított 8 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről; az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj, valamint a dokumentum visszaküldésének költsége a könyvtárhasználót terheli.


7. Másolatszolgáltatás

7.1. A könyvtári dokumentumokról díj fizetése ellenében – a Könyvtár eszközeivel – fénymásolat készíthető. A másolás díjait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
7.2. Fényképmásolatot az a könyvtárhasználó készíthet, aki az adott napra szóló fotójegyet kiváltotta. A könyvtárhasználó által készített fotókra is vonatkoznak a 7.4 pontban foglalt szabályok.
7.3. Másolás csak abban az esetben lehetséges, ha azt a dokumentum állapota és a hatályos szerzői jogi törvények lehetővé teszik.
7.4. A másolat csak magáncélra használható, egyéb cél (publikáció) esetén az Intézmény külön engedélye szükséges. Az engedély az Intézmény által megszabott térítéshez (közlési díj megfizetéséhez) kötött. A díj függ a dokumentum típusától, darabszámától, gyűjteményi értékétől és a felhasználás céljától.
7.5. Állományvédelmi okok miatt az 1850 előtt megjelent könyvekről és folyóiratokról, valamint az 1950 előtt megjelent napi- és hetilapokról fénymásolat nem készíthető. A védett dokumentumok bármilyen formában történő másolását az Intézmény igazgatójának írásban engedélyeznie kell. Védett dokumentumot könyvtárhasználó nem másolhat, nem fotózhat.


8. Muzeális, védett dokumentumok kutatása

8.1. A muzeális, védett dokumentumokat a Könyvtár a következőképpen határozza meg:
    a) 1850 előtti nyomtatványok,
    b) a Könyvtár állományában lévő valamennyi kézirat,
    c) a veszprémi Szent Mihály-székesegyház történelmi kottatárának teljes gyűjteménye,
    d) kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy az Intézmény igazgatójának döntése által védetté nyilvánított dokumentum.
8.2. A muzeális, védett dokumentumok kutatásához külön eseti kutatási engedély kérése szükséges a Könyvtár által biztosított űrlap segítségével. Az engedélyt az Intézmény igazgatója adja meg egyedi elbírálás alapján. A kutatás engedélyezéséhez az Intézmény igazgatója referenciákat kérhet a kutatótól.
8.3. A muzeális, védett dokumentum kutatása csak könyvtáros jelenlétében történhet.
8.4. Egy olvasó egyszerre maximum 5 védett dokumentumot használhat.
8.5. A dokumentum kiadását és visszavételét a kutatási engedélyen fel kell vezetni, és a dokumentum épségét a könyvtáros ellenőrzi.
8.6. A védett dokumentumok kutatásakor és esetleges publikálásakor a szerzői jogi törvényeket figyelembe kell venni.
8.7. A kutató vállalja, hogy a könyvtárról, illetve a védett könyvtári dokumentumok alapján készült tanulmányáról, kiadványáról a Könyvtárat tájékoztatja és – lehetősége szerint – abból egy példányt eljuttat a Könyvtár számára.


9. Internethasználat

9.1. A Könyvtár a kutatóteremben biztosított számítógépeken és – a könyvtáros engedélye esetén – saját laptopon internethasználatot biztosít az olvasóknak.
9.2. A könyvtári kutatást segítő, azt kiegészítő internethasználat a beiratkozott olvasók ás a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár kutatói számára díjtalan. Az ettől eltérő internethasználatért az 1. sz. mellékletben meghatározott térítési díjat a könyvtárhasználónak meg kell fizetnie.
9.3. Az internetet saját laptopon minden kutató a saját felelősségére használhatja, az abból eredő esetleges károkért a Könyvtár nem vállal felelősséget.
9.4. Az internethasználat nem irányulhat a szerzői- és szomszédos jogok ellen, és nem ütközhet a közerkölcsbe. A rendelkezést megsértő könyvtárhasználók az internethasználatból azonnal kitilthatók. A rendelkezés betartatása érdekében a Könyvtár jogosult az internethasználatot monitorozni. Az így nyert adatokat nem őrzi meg, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli.

10. Záró rendelkezések

10.1.. Az Intézmény Kutatótermi Szabályzata
Az Intézmény a könyvtári anyag kutatótermi használatának módját, valamint az igénybe vehető szolgáltatások körét Kutatótermi Szabályzatában határozza meg.

10.2. Hatályba lépés
Jelen Szabályzat a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzatával és a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár Kutatótermi Szabályzatával egyidejűleg lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Veszprém, 2022. február 15.

    Dr. Karlinszky Balázs
    igazgató