Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár
Veszprémi Érseki Könyvtár
Gyűjtőköri Szabályzata

(érvényes: 2022. január 1-től)

1. A Könyvtár gyűjtőkörét a könyvtár jellege, alapfeladata és a tradíciók határozzák meg.

2. A gyűjtőkör tartalmi szempontjai:

a) Főgyűjtőkör:
- Római katolikus teológia (szentírástudomány, dogmatika, erkölcsteológia, pasztorális teológia, liturgika, római katolikus egyházjog, kateketika, fundamentális teológia) 1990 előtti kiadások;
- Nyelvészet, irodalomtörténet;
- Egyetemes és magyar egyháztörténet;
- Egyetemes és magyar történelem;
- A történelem segédtudományai;
- A Veszprémi főegyházmegye és intézményei életére és történetére vonatkozó valamennyi dokumentum, beleértve az intézmények kiadványait is;
- Veszprém megye és a város helytörténete és honismerete.

b) Mellékgyűjtőkör:
- Iskolai értesítők a jelenlegi és a történelmi veszprémi egyházmegye területéről;
- Könyvtártudomány, könyvészet;
- Zenetörténet;
- Művészettörténet.

3. A gyűjtőkör a dokumentumok típusa szerint:
a) Írásos dokumentumok: könyv (nyomtatott és kézirat), periodikum (hetilap, folyóirat, egyházi testületi kiadványok), évkönyvek (almanach, naptár, iskolai értesítő, sematizmus), direktóriumok, kották.
b) Elektronikus hordozókon (pl. CD-rom, DVD) megjelent munkák.
c) A műfaj szempontjából: tudományos szintézisek, összefoglaló munkák, vallásos irodalom, monográfiák, tanulmányok, segédkönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák) a Veszprémi Főegyházmegye és intézményeire vonatkozó helyismereti, helytörténeti művek (területi, személyi, nyomdai stb. szempontok szerint).

4. A gyűjtés mélysége: A fő- és mellékgyűjtőkörbe tartozó témakörök hazai irodalmát válogatva, a Veszprémi Főegyházmegye és intézményei életére és történetére vonatkozó irodalmat lehetőségeihez mérten teljességre törekvően gyűjti.

5. A Könyvtár állománya egységes gyűjtemény, mely a következő különgyűjteményekkel rendelkezik:
a) Kódexek;
b) Ősnyomtatványok és antikvák;
c) RMK („Régi magyar könyvek”);
d) Koller-könyvtár;
e) A veszprémi Szent Mihály-székesegyház kottatára;
f) Biblia-különgyűjtemény;
g) Liturgikus és imakönyvek különgyűjteménye;
h) Szótár-különgyűjtemény;
i) Zenetudományi különgyűjtemény;
j) Helytörténeti különgyűjtemény;
k) Egyházmegyei névtárak;
l) Szentek élete-különgyűjtemény.

6. A Könyvtár a költségvetésben meghatározott és rendelkezésre álló forrásból, valamint pályázatokból gyarapítja állományát a gazdaságossági szempontok ésszerű figyelembevételével.
a) A vételből származó gyarapítás magába foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől, kiadóktól, magánszemélyektől vásárolt dokumentumokat;
b) Kötelespéldányként gyűjti a Veszprémi Érsekség és intézményei által kiadott dokumentumokat;
c) Indokolt esetben, ajándékként állományba veszi a más könyvtárak, intézmények, egyéb jogi és magánszemélyek által térítésmentesen, vagy cserepéldányként felajánlott – gyűjtőkörébe tartozó – dokumentumokat.

7. A megőrzésre szánt dokumentumokat a Könyvtár leltári állományba veszi.

8. A Könyvtár leltári állományát az érvényes könyvtári szabványoknak megfelelő katalógusokban tárja fel. Állományáról a következő katalógusokat építi:
a) Hagyományos cédulakatalógusok:
- betűrendes katalógus (lezárva 2015. március 1-én, 46752-es raktári jelzetnél);
- ETO katalógus (lezárva 2015. március 1-én, 46752-es raktári jelzetnél);
- Székesegyházi kottatár betűrendes és szakrendi katalógusa;
b) Corvina integrált könyvtárinformatikai rendszerben működő online katalógus.

9. A fentieken túl a könyvtár külön nyilvántartást vezet a szigorúan védett dokumentumairól (kódexek, ősnyomtatványok, antikvák, RMK-k).

10. A Könyvtár valamennyi leltárba vett dokumentumát tartósan megőrzi. Selejtezés csak az 1850 után megjelent duplum példányokból lehetséges a fenntartó előzetes hozzájárulása alapján.

11. A könyvtári állomány a könyvtár raktáraiban nyer elhelyezést. Ezen kívül a könyvtári kutatóteremben, a kézikönyvtárban, a könyvtárosok munkaállomásain és a könyvtárosi segédkönyvtárakban is elhelyezhetők leltári állományba tartozó könyvek. A nem raktárban elhelyezett dokumentumok helyét az online katalógusban fel kell tüntetni.

12. A raktárból kiemelt könyvek helyét őrjeggyel kell jelölni, melyen fel kell tüntetni a dokumentum raktári számát, szerzőjét, címét, és a kiemelés okát (kölcsönzés, más gyűjteményrészbe helyezés).

Veszprém, 2021. december 2.

    Dr. Karlinszky Balázs
    igazgató

 

A Veszprémi Érseki Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát jóváhagyom:

Veszprém, 2021.

 

    Dr. Udvardy György
    érsek