Híreink

Hírcsoportok

Slideshow


« | Main | »

Könyvtárhasználati szabályzat

By vekonyvtar | november 21, 2016

A VESZPRÉMI ÉRSEKI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA
(Szervezeti és Működési Szabályzat VIII.)

A Veszprémi Érseki Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) használatának feltételeit jelen szabályzat határozza meg. A szabályzatot be nem tartó kutatót a Könyvtár kizárhatja kutatói köréből.
I. Általános szabályok
I. 1. A Veszprémi Érseki Könyvtár nyilvános egyházi szakkönyvtár. Szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.
I. 2. A könyvtári vagyon (bútorzat, dokumentumok, technikai eszközök stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a Könyvtár munkatársai azonnal felfüggeszthetik. A könyvtári szabályok súlyos megsértőitől a használati jogot a Könyvtár fenntartója meghatározott időtartamra vagy véglegesen megvonhatja.
I. 3. A könyvtári dokumentumok állapotának rongálása tilos. Rongálásnak minősül a dokumentumokba történő bejegyzés, beleírás, aláhúzás is.
I. 4. A nyitva tartás aktuális rendjéről a Könyvtár munkatársai kötelesek a használókat tájékoztatni. A Könyvtár általános nyitva tartása:
Kedd, szerda, csütörtök: 09.00 – 15.30 óra között.
Egyházi és állami ünnepeken a Könyvtár zárva tart. A nyári időszakban a július és augusztus hónapban az intézmény által kihirdetett időtartamban a nyitva tartás szünetel. Karácsony és újév között a nyitva tartás szintén szünetel. A fenntartó és a könyvtárvezető egyéb okok miatt is elrendelhet rendkívüli zárva tartást.
I. 5. A kutatók kiszolgálása a kutatóteremben történik. A Könyvtár a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral közös kutatótermet használ. Az olvasók a raktárhelyiségekbe nem léphetnek be.
I. 6. A kabátokat és táskákat a kutatóteremben kijelölt helyen kell elhelyezni. A kutatóteremben a kutatók, olvasók által használható eszközök: íróeszköz (szigorúan védett dokumentumok esetében csak ceruza, egyéb esetben toll is), radír, notebook, papír. A kutatóterem rendjét zavaró egyéb eszközök és hangforrások (mobiltelefon, MP3 lejátszó) mellőzendők. Nem szabad a kutatóteremben dohányozni, étkezni, folyadékot fogyasztani és a kutatótársakat munkájukban zavarni.
I. 7. A könyvtári kutatókönyvet a kutatónak minden esetben alá kell írnia.
I. 8. Észrevételekkel, panaszokkal a könyvtárosokhoz kell fordulni.

II. Szolgáltatások
II. 1. A Könyvtár
a) állományának kutathatóságát elsősorban helyben használat formájában biztosítja;
b) állományának e célra rendelt részét kölcsönzi, illetve könyvtárközi kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsátja;
c) állományának egységeiről a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolatokat készít;
d) az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára a könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai könyvtárakból eredetiben vagy másolatban megkéri;
e) tájékoztatást ad a hazai könyvtári szolgáltatásokról;
f) általános és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján;
g) ingyenes számítógép-használatot biztosít a kutatáshoz szükséges helyi és hozzáférhető internetes adatbázisok, a Könyvtár által előállított elektronikus dokumentumok használatára, szövegszerkesztésre;
h) ingyenes internet-használatot biztosít a kutatáshoz szükséges információkeresés céljából;
i) kiadványokat jelentet meg;
j) kiállításokat, előadásokat, bemutatókat rendez.

III. Könyvtárhasználat
III. 1. A Könyvtár tagjai a beiratkozott és regisztrált könyvtárhasználók: Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek.
III. 2. A Könyvtár egyes szolgáltatásait vagy azok valamely igénybevételét beiratkozáshoz köti.
III. 3. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások:
a) kijelölt állományrész helyben használata (kutatótermi kézikönyvtár);
b) tájékoztatás a Könyvtár szolgáltatásairól, valamint a hazai könyvtári szolgáltatásokról;
c) tájékoztatás a Könyvtár állományáról (cédulakatalógus vagy online katalógus alapján);
III. 4. A Könyvtár a beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások esetében is állományvédelmi és statisztikai célból regisztrálja a használat tényét. A regisztráció a kutatási napló kitöltésével történik, melyben a következő adatokat kell feltüntetni: Kutató neve, lakcíme, kutatás dátuma, kutatott témakör és a használt dokumentumok száma. A kutatónaplót a kutatónak alá kell írnia. A regisztráció ingyenes.
III. 5. Beiratkozással a szolgáltatások szélesebb köre vehető igénybe. A Könyvtárba minden magyar állampolgár és külföldi kutató személyazonosságát igazolva beiratkozhat. Az önálló keresettel vagy munkahellyel nem rendelkezők esetén az olvasó kezese a belépési, jótállási nyilatkozaton aláírásával ismeri el a Könyvtár használati szabályainak betartását, az esetleges anyagi felelősséget. A Könyvtár szolgáltatási szabályainak megsértése automatikusan megszünteti a beiratkozással járó jogokat, ill. a könyvtárhasználat köréből való kizárást vonhat maga után.
III. 6. A beiratkozás ingyenes. A beiratkozással a kutató 12 hónapos időtartamra jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A határidő lejárta után a beiratkozás újabb 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható. A készfizető kezessel történt beiratkozás érvényessége megszűnik a kezesség visszavonása napján.
III. 7. Beiratkozáskor, regisztráláskor, kezesség vállalásakor és az adatok megváltoztatásakor az adatokat hitelt érdemlően igazolni kell.
III. 8. A beiratkozáshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:
a) név, születési, család és utónév;
b) anyja születési, család és utóneve;
c) születési hely és idő;
d) állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
e) a személyi igazolvány – külföldieknek az útlevél száma;
f) munkahely, foglalkozás;
g) telefonszám
h) e-mail cím.
III. 9. A használó jogosult adatait megtekinteni, az azokban történt változásokat köteles a Könyvtárral közölni és hitelt érdemlően bizonyítani. A Könyvtár a személyi igazolványról, útlevélről másolatokat készíthet.
III. 10. A Könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
III. 11. A könyvtári kutatókönyvet a beiratkozott olvasóknak is minden látogatás alkalmával ki kell tölteniük.
III. 12. A beiratkozott olvasók számára biztosított szolgáltatások jelen szabályzat II. 1. pontjában olvashatók.

IV. Dokumentumok helyben használata
IV. 1. A Könyvtár dokumentumait elsősorban helyben használat formájában bocsájtja a kutatók rendelkezésére. A csak helyben használható dokumentumok körét a Könyvtár határozza meg.
IV. 2. A muzeális, védett dokumentumok helyben használatát jelen szabályzat muzeális dokumentumok használatáról szóló fejezete szabályozza.

V. Kölcsönzés
V. 1. A kölcsönzés csak a Veszprémi Főegyházmegye papjai és dolgozói, valamint az intézmény kutatói számára lehetséges.
V. 2. Kölcsönözni csak az 1950 után megjelent könyveket lehet. Nem kölcsönözhetőek a kézikönyvek (lexikonok, szótárak), folyóiratok, egyéb periodikus dokumentumok (évkönyvek, névtárak, értesítők), kéziratok, valamint minden olyan dokumentum, melynek kölcsönzését a könyvtárvezető megtiltotta.
V. 3. A kölcsönzésekről a Könyvtár, kölcsönzési naplót vezet. A naplóban szereplő adatokat az olvasó kölcsönzéskor aláírásával hitelesíti.
V. 4. A Könyvtár használatra alkalmas dokumentumot ad át a könyvtárhasználóknak. A dokumentumok állapotát visszavételkor a Könyvtár ellenőrzi.
V. 5. A kölcsönzési idő 1 hónap. A kölcsönzési idő meghosszabbítására legfeljebb két ízben lehetséges a kérés napjától számított újabb 1-1 hónapos időtartamra. Hosszabbítást csak a lejárati időn belül személyesen, telefonon, vagy e-mailben lehet kérni. Ha másnak szüksége van a kölcsönzött dokumentumra, a hosszabbítást a könyvtáros megtagadhatja.
V. 6. Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a Könyvtár a tartozás rendezésére levélben szólítja fel. Készfizető kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja. Az 57. napon a Könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A kiszámított késedelmi díjon felül a mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség is a késő könyvtárhasználót (készfizető kezest) terheli.
V. 7. A kölcsönzési határidő lejárta után visszaszolgáltatott dokumentumok és eszközök után minden kölcsönzőnek késedelmi díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. sz. függelék tartalmazza.
V. 8. Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha a Könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
V. 9. Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie. Könyv, folyóirat esetében a kártérítést – ha a mű újra beszerezhető – a beszerzési ára, ha nem, a másolás és a köttetés, a javítás költsége, illetve az ún. gyűjteményi érték, az antikvár becsérték határozza meg. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.
V. 10. A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentum előjegyezhető. Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig figyeli a Könyvtár. Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, akkor erről a Könyvtár a könyvtárhasználót – kérésének megfelelően levélben, e-mailben, telefonon – értesíti. Az értesítés díját a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. A dokumentumot az értesítés után a Könyvtár 8 napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül. A könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki.

VI. Könyvtárközi kölcsönzés
VI. 1. A Könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentumellátó Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók számára. A rendszerben a Könyvtárnak kizárólag „kérő” feladata van.
VI. 2. Ha a Könyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről – lehetőségeihez képest – tájékoztatást ad. A Könyvtár – a könyvtárhasználó kérésére – a lelőhely ismeretében kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését.
VI. 3. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg.
VI. 4. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználóknak meg kell térítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie.
VI. 5. A kért dokumentum a beérkezéstől számított 8 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről; az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj, valamint a dokumentum visszaküldésének költsége a könyvtárhasználót terheli.

VII. Másolatszolgáltatás
VII. 1. A könyvtári dokumentumokról díj fizetése ellenében – a Könyvtár eszközeivel – fénymásolat készíthető. A másolás díjait az 1. sz. függelék tartalmazza.
VII. 2. Fényképmásolatot a könyvtárhasználó készíthet, aki az adott napra szóló fotójegyet kiváltotta. A könyvtárhasználó által készített fotókra is vonatkoznak a VII. 4. pontban foglalt szabályok.
VII. 3. Másolás csak abban az esetben lehetséges, ha azt a dokumentum állapota és a hatályos szerzői jogi törvények lehetővé teszik.
VII. 4. A másolat csak magáncélra használható, egyéb cél (publikáció) esetén a Könyvtár külön engedélye szükséges. Az engedély a Könyvtár által megszabott térítéshez (közlési díj megfizetéséhez) kötött. A díj függ a dokumentum típusától, darabszámától, gyűjteményi értékétől és a felhasználás céljától.
VII. 5. Állományvédelmi okok miatt az 1850 előtt megjelent könyvekről és folyóiratokról, valamint az 1950 előtt megjelent napi- és hetilapokról fénymásolat nem készíthető. A védett dokumentumok bármilyen formában történő másolását a könyvtárosoknak írásban engedélyeznie kell. Védett dokumentumot a könyvtárhasználó nem másolhat, kizárólag fotózhat.

VIII. Muzeális, védett dokumentumok kutatása
VIII. 1. A muzeális, védett dokumentumokat a könyvtár a következőképpen határozza meg:
a) 1850 előtti nyomtatványok
b) a Könyvtár állományában lévő valamennyi kézirat
c) a veszprémi Szent Mihály Székesegyház történeti kottatárának teljes gyűjteménye,
d) kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy a könyvtárosok döntése által védetté nyilvánított dokumentum.
VIII. 2. A muzeális, védett dokumentumok kutatásához külön eseti kutatási engedély kérése szükséges a Könyvtár által biztosított űrlap segítségével. Az engedélyt a könyvtárvezető adja meg egyedi elbírálás alapján. A kutatás engedélyezéséhez a könyvtárvezető referenciákat kérhet a kutatótól.
VIII. 3. A muzeális, védett dokumentum kutatása csak a könyvtáros jelenlétében történhet.
VIII. 4. Egy olvasó egyszerre maximum 5 védett dokumentumot használhat.
VIII. 5. A dokumentum kiadását és visszavételét a kutatási engedélyre fel kell vezetni, a dokumentum épségét a könyvtáros ellenőrzi.
VIII. 6. A védett dokumentumok kutatásakor és esetleges publikálásakor a szerzői jogi törvényeket figyelembe kell venni.

IX. Tájékoztatás, irodalomkutatás
IX. 1. A Könyvtár dokumentumai alapján végzett általános tájékoztatás díjmentes. A Könyvtár a használók megrendelése, egyedi megállapodás alapján dokumentumaiból szaktájékoztatást, illetve irodalomkutatást végezhet.

X. Internethasználat
X. 1. A Könyvtár az általa biztosított számítógépeken és – a könyvtáros engedélye esetén – saját notebook-on internethasználatot biztosít az olvasóknak.
X. 2. A könyvtári kutatást segítő, azt kiegészítő internethasználat a beiratkozott olvasók számára díjtalan.
X. 3. Az internetet saját notebook-on minden kutató a saját felelősségére használhatja, az abból eredő esetleges károkért a Könyvtár nem vállal felelősséget. A kutatóteremben ingyenes wifi szolgáltatás működik.
X. 4. Az internethasználat nem irányulhat a szerzői- és szomszédos jogok ellen, és nem ütközhet közerkölcsbe. A rendelkezést megsértő könyvtárhasználók az internethasználatból azonnal kitilthatóak. A rendelkezés betartása érdekében a Könyvtár jogosult az internethasználatot monitorozni. Az így nyert adatokat nem őrzi meg, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli.

Topics: Szabályzatok | Könyvtárhasználati szabályzat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Comments are closed.